จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society)

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว “โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ Chiang Mai Learning Society”
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ Chiang Mai Learning Society” โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์ จันทร์หอม หัวหน้าศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ร่วมแถลงเปิดตัวโครงการ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงาน ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัด เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นโยบายการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศไทย เป็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนระบบการศึกษาจากมุ่งสาระการเรียนรู้ เป็นมุ่งพัฒนาความสามารถและทักษะผู้เรียน ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศที่ให้ความสำคัญกับ “ทักษะ” หรือความชำนาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหาตามตำรา เป็นการปรับตัวของประเทศไทย ที่จะพัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐาน มีขีดความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก
ทางด้านหัวหน้าโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดเผยถึง ที่มาของโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ว่า เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายในการพัฒนาคนและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพ จนนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ด้านหนึ่ง คือ การเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดกลยุทธ์ ที่จะดำเนินการให้บรรลุตามนโยบาย การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 
10 ตุลาคม 2559 , 22:06 น. , อ่าน 1291  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย