กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้า การท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การค้าชายแดน เพื่อผลัดดันให้มีการเปิดด่านและยกระดับจุดผ่อนปรนให้เป็นด่านถาวร

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้า การท่องเที่ยว ตามรอยเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เชื่อมไปยังจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง เพื่อผลักดันให้มีการเปิดด่านและยกระดับจุดผ่อนปรนให้เป็นด่านถาวร ตามยุทธศาสตร์การค้าชายแดน
ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมสำรวจทางการค้า การท่องเที่ยว ตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเชื่อมไปยังจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ และเอกชน จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สื่อมวลชน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเส้นทางการค้า การท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และผลักดันเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เป็นเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวที่สำคัญและรองรับการพัฒนาด้านด่านชายแดน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การค้าชายแดนและพยายามผลักดันการเปิดด่านและยกระดับจุดผ่อนปรนในพื้นที่ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งกิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้า การท่องเที่ยวในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ได้รับทราบข้อมูลประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางการค้า การท่องเที่ยวในอนาคต
จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ เส้นทางจากจุดผ่อนปรนหลักแต่งไปยังเมืองตองยี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน มีระยะทางประมาณ 386 กิโลเมตร เมืองตองยีเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเป็นเมืองศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า หากสามารถเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง และผลักดันให้เกิดการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง เป็นจุดผ่านแดนถาวรจะทำให้เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีในอนาคต
 
10 พฤศจิกายน 2559 , 15:58 น. , อ่าน 1272  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย