กระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ผ่าน "The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด"

  
    ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ กระทรวงยุติธรรม สร้างภูมิคุ้มกันหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชน ผ่านเกม "The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด" หวังให้ประชาชนได้เรียนรู้ข้อกฎหมาย รวมถึงรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดียิ่งขึ้น
นางอุมาพร แพรประเสริฐ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนบางส่วนได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเป็นหนี้ โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ หนี้สินที่เกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือศักยภาพด้านรายได้ ปัญหาด้านวินัยทางการเงิน การไม่รับรู้ถึงบริการของภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และสาเหตุสำคัญคือความไม่รู้กฎหมายและไม่เข้าใจกระบวนการยุติธรรม เมื่อเกิดปัญหาจึงไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด
ดังนั้น ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม จึงตระหนักถึงการสร้างความรับรู้ให้กับคนในสังคมเพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเห็นว่าควรจะมีเครื่องมือที่สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย สร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึก และสามารถใช้สื่อสารเรียนรู้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการเรียนรู้และการเข้าถึงความเป็นธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนในรูปแบบของเกมกระดาน ภายใต้ชื่อ "The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด" ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยคาดหวังว่า สื่อดังกล่าวจะเป็นนวัตกรรมหนึ่งของการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ข้อกฎหมาย และวิธีการเข้าถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรม รวมทั้งรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และวางแผนการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิด “ทุกชีวิตมีทางเลือก ทุกสถานการณ์มีทางออกเรียนรู้กฎหมาย การเงิน การวางแผนชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทางเลือกชีวิตที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้ถูกกำหนดเป็นแผนงานโครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในระยะที่ 1 กระทรวงยุติธรรม
สำหรับ สื่อดังกล่าวได้จำลองชีวิตจริงของคนที่ตกเป็นหนี้นอกระบบมาเป็นตัวละครในเกมจำนวน 8 เรื่อง โดยเป็นตัวอย่างของคนในสังคมเมืองที่มีรายได้ประจำ และไม่มีรายได้ประจำ รวมทั้งชีวิตของคนสังคมชนบทที่มีรายได้ประจำ และไม่มีรายได้ประจำ ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ ฯ ได้เผยแพร่ "The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด" ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่จังหวัดขอนแก่น
 
14 พฤศจิกายน 2559 , 16:10 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด