สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ วนาธณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP เกิดการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
โดยแผนการดำเนินงานยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการ บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยงาน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPรวมไปถึงการต่อยอดในด้านการลงทุน สนับสนุน และการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับสากล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ OTOP วทน. ในปีงบประมาณ 2560 ทั้งหมด 11 ครั้ง ทั่วประเทศ โดยเลือกจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก
 
15 พฤศจิกายน 2559 , 16:42 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย