กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกทบทวน อส. อปพร. ทสปช. ประจำปี 2560

  
    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกทบทวนอาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน และไทยอาสาป้องกันชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของจังหวัดเชียงใหม่
ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พันเอกโรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายทหาร เป็นประธาน การฝึกทบทวนอาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน และไทยอาสาป้องกันชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมฝูงชนให้เป็นไปตามหลักสากล และถูกต้องตามกฎหมาย ฝึกความชำนาญให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดสถานการณ์ พร้อมทั้งเพิ่มทักษะการคลี่คลายสถานการณ์ และเป็นการป้องกันการสูญเสียจากการปะทะ ที่สำคัญ เป็นการบูรณาการให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ได้ประสานการมีส่วนร่วมให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจ
การฝึกทบทวนและจำลองสถานการณ์ในครั้งนี้ เพื่อทดสอบการปฏิบัติของสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงของภาครัฐ มูลนิธิและภาคเอกชน พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของตนเองให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสา รักษาความมั่นคง ปลอดภัย โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ฝึกซ้อมการควบคุมฝูงชน การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ใช้ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559
 
16 พฤศจิกายน 2559 , 16:08 น. , อ่าน 1274  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย