ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วน เร่งกำจัดขยะตกค้างสะสมกว่า 4 หมื่นตัน และขยะใหม่เกือบ 2 พันตันต่อวัน ตามนโยบายจังหวัดสะอาด

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วน เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ปี 59 กว่า 4 หมื่นตัน และขยะใหม่เกือบ 2 พันตัน/วัน มุ่งลดปริมาณขยะ และการคัดแยกจากแหล่งกำเนิด ให้ทุกชุมชนตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” สำหรับขยะติดเชื้อต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเร่งด่วน ให้ขับเคลื่อน ตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะตกค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานท้องถิ่นอำเภอ สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเกี่ยวกับการกำจัดขยะ ส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามเร่งรัดการดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธี ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ให้รับผิดชอบประสานการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย ปี 2559 - 2564 รวมทั้ง ให้เร่งรัดติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่รับผิดชอบระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับมาตรการระยะยาวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมระดับมัธยม รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก และวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2559 ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ ทุกภาคส่วนต้องจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” คัดเลือกพื้นที่ที่สามารถลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น รวมถึง กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
จากการสำรวจข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณขยะสะสม 42,978.96 ตัน ในแต่ละวันมีปริมาณขยะเกิดขึ้น 1,658.89 ตัน/วัน หรือ 605,351.16 ตัน/ปี
 
17 พฤศจิกายน 2559 , 09:24 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย