จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำจัดเศษกระทง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมเครื่องจักรกลดำเนินการกำจัดเศษกระทง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ตามโครงการ “เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข”
ที่บริเวณประตูระบายน้ำ ท่าวังตาล – ป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมดำเนินการกำจัดเศษกระทง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ภายใต้แนวคิดเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำปิง สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง และกำจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำ ทำให้น้ำไหลสะดวกไม่เกิดการเน่าเสีย เนื่องจากแม่น้ำปิงเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตประปาให้ประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และที่สำคัญเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้มีการเร่งรัดและควบคุมมลพิษทางทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนโดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยเริ่มจากการกำจัดขยะมูลฝอยจากงานประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นาน กระทงเหล่านี้จะเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของลำน้ำปิง แม้จะเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือกระทงขนมปัง ที่สามารถย่อยสลายได้ก็ตาม การดำเนินการในครั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด คาดว่า จะใช้เวลาในการจัดเก็บประมาณ 3-4 วัน ซึ่งกระทงที่ลอยมาติดอยู่ที่บริเวณประตูระบายมีปริมาณกว่า 100 ตัน
 
17 พฤศจิกายน 2559 , 18:02 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย