รายงานพิเศษ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อชาวสวท.เชียงใหม่…

  
    กว่า 40 ปีที่ผ่านมา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรกิจการส่งกระจายเสียงภาคภาษาชนเผ่าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยังความปลาบปลื้มใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นล้นพ้น
เสียงผู้ประกาศภาคภาษาชนเผ่า ผ่านทางคลื่น เอ.เอ็ม 1476 กิโลเฮิรตซ์ ไปยังพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่บนดอยสูง อยู่ในถิ่นทุรกันดาร กว่า 40 ปี ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก และความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชเสพติดและเพื่อความมั่นคงของชาติ จนกระทั่ง วันที่ 12 มกราคม 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร กิจการส่งกระจายเสียง ภาคภาษาชาวเขา ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิเชียร กีรติกานต์ชัย อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีรับสั่ง ถามถึงความแตกต่างของภาษา การแต่งกาย และการจัดรายการของแต่ละชนเผ่า ด้วยความสนพระทัย ยังความปลาบปลื้ม และซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภาคภาษาชาวเขาเป็นล้นพ้น
เฉกเช่นเดียวกับ นายมานะ กาญจนาปกรณ์ อดีตผู้ประกาศภาคภาษาชนเผ่าในสมัยนั้น ที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่าน ได้เผยถึงความในใจว่า รู้สึกตื่นเต้น รู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูก เพราะเป็นการรับเสด็จครั้งแรก ผู้ประกาศภาษาชาวเขาทุกเผ่าก็ดีใจเช่นกัน และจะจดจำภาพเหตุการณ์นั้นไปตลอดชีวิต พระองค์จะอยู่ในใจตลอดไป และขอให้คนไทยทุกคนน้อมนำคำสอนของท่านมาปฏิบัติ
นับเป็นความปลาบปลื้มใจ และความรู้สึกที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ แม้วันนี้ พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัย แต่ปวงข้าพระพุทธเจ้า พร้อมที่จะน้อมนำคำสอน และหลักการทรงงานของพระองค์ มาเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานเพื่อแผ่นดินไทยตลอดไป
 
19 พฤศจิกายน 2559 , 16:03 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด