จังหวัดเชียงใหม่ เปิดวอร์รูม ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดวอร์รูม พร้อมติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เน้นการป้องกัน สร้างความตระหนักรู้ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันสอดส่องดูแล
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดห้องศูนย์อำนวยการสั่งการติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นศูนย์สั่งการ และติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์สั่งการให้ศูนย์ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้านจัดชุดปฏิบัติการเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ 2 ฉบับ เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร และเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ เพื่อกำหนดให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตควบคุมไฟป่า กำหนดมาตรการป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร ซึ่งปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่จับกุมผู้กระทำผิด 18 คดี ขณะเดียวขอให้ข้าราชการในพื้นที่ทุกคน ทุกสังกัด ช่วยกันสอดส่องดูแลเอาใจใส่ และชี้แจงให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ได้พิจารณาให้แต่ละอำเภอไปกำหนดห้วงเวลาการลดปริมาณเชื้อเพลิง และ กำหนดรูปแบบ วันที่และสถานที่ เพื่อเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์คิกออฟ เนื่องจากในแต่ละอำเภอมีบริบทที่แตกต่างกัน ส่วนการกำหนดช่วง 60 วันแห่งการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เบื้องต้นกำหนดไว้ ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะนำเข้าหารือในที่ประชุมศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
 
21 พฤศจิกายน 2559 , 20:26 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด