กรมการค้าภายใน ศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ ภาคเหนือ

  
    กรมการค้าภายใน หนุน 3 หมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบของประเทศ ตามโครงการศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขาย
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้ กรมการค้าภายในจัดทำโครงการศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขาย โดยเริ่มดำเนินการที่ภาคเหนือ เป็นครั้งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรบ้านแม่กำปอง ,ชุมชนวัวลาย และชุมชนหัตถกรรมทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการฯที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี งบประมาณ 2559 เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขณะเดียวกันเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน แต่ยังขาดความรู้ในการทำการค้าขายของวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น กรมการค้าภายในจึงได้มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยได้จัดทำ โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสมาชิกเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ได้มีการยกระดับการผลิต บรรจุภัณฑ์ การตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงการจำหน่าย และมีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ และชุมชนสามารถดำรงธุรกิจได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน
ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการร่วมกันพัฒนาชุมชนทั้ง 3 แห่งนี้ ทุกด้านให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางกับหมู่บ้าน และท้องถิ่นอื่นๆได้ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดต่อไป
 
23 พฤศจิกายน 2559 , 15:31 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด