ขนส่งเชียงใหม่แจ้งรถตู้โดยสารเกิน 12 ที่นั่งจดส่วนบุคคล ต้องขออนุมัติกรมการขนส่งทางบก

  
    ขนส่งเชียงใหม่ ระบุรถตู้โดยสารเกิน 12 ที่นั่ง และรถปิคอัพที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม หากนำมาใช้ส่วนบุคคล ต้องขออนุมัติกรมการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันการนำรถตู้ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้มีการออกระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา โดยสาระสำคัญ คือ รถยนต์เก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู และรถปิกอัพทั่วไป น้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม รวมถึง รถตู้ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ที่ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่ได้นำไปรับจ้างเช่าเหมา สามารถจดทะเบียนได้ตามปกติ ยกเว้นรถตู้เกิน 12 ที่นั่ง และรถปิคอัพที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม ต้องมีความจำเป็นใช้เป็นการส่วนตัวจริงๆ เช่นกัน มิได้ใช้เพื่อธุรกิจการค้าหรือเพื่อสินจ้าง โดยต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ ต้องไม่มีประวัติการนำรถส่วนบุคคลมารับจ้าง รวมทั้งต้องมีที่จอดรถ โดยต้องมีการนำเสนออธิบดีกรมการขนส่งทางบกเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายไป จึงจะสามารถจดทะเบียนได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการนำรถตู้ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง นอกจากนี้ กรณีเจ้าของรถยนต์ตู้ที่จดทะเบียนประเภทรถส่วนบุคคล ป้ายทะเบียนรถสีฟ้าอักษร นก, นข, นค และ นง เชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก นำมาใช้รับจ้างเช่าเหมาทั่วไป อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ข้อหาใช้รถไม่ตรงกับประเภทจากที่จดทะเบียนเอาไว้ รวมทั้งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 23 และ 126 ข้อหาประกอบการขนส่งไม่ประจำทางเพื่อรับจ้าง โดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้เจ้าของรถยนต์ตู้ดังกล่าว ไปยื่นเรื่องขออนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจำทางโดยด่วน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกต่อไป
 
24 พฤศจิกายน 2559 , 11:00 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด