อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม รวมพลังสารภีร้อยดวงใจ เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ

  
    อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “รวมพลังสารภีร้อยดวงใจ เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ และร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี แปรอักษรเป็นรูปเลขเก้าไทย ที่บริเวณแปลงนาของนายอุดม อภิชัย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร ประจำตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และเกษตรชาวอำเภอสารภี กว่า 200 คน ร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังสารภี ร้อยดวงใจ เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ และแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทำความดีเพื่อเดินตามรอยพ่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจล้อมรอบเลขเก้าไทย และลงแขกเกี่ยวข้าว จำนวน 9 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงข้าวอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ทั้งนี้ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง ได้น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อการพัฒนาสู่ความสมดุลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการขับเคลื่อนไปสู่แนวคิดเกษตรพอเพียง โดยเน้นภูมิปัญญาไทยและการพึ่งตนเอง เกิดเครือข่ายเกษตรและเกษตรกรรมทางเลือกมากขึ้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อมุ่งลดต้นทุนการผลิตจากการใช้เครื่องจักรกลในการทำนา โดยใช้แรงงานคนในครอบครัวและในชุมชน ในรูปแบบของการลงแขกที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวนาไทยที่มีมาแต่โบราณ แสดงถึงความสามัคคี รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านการเกษตรอันเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เพื่อให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ในการทำการเกษตร 40,273 ไร่ และมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ จำนวน 4,764 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัมต่อไร่
 
24 พฤศจิกายน 2559 , 18:05 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย