สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสืบสานพระราชปณิธานคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา สืบสานพระราชปณิธานคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท มุ่งมั่นให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ สืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำคุณธรรมที่พระราชทาน เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ และจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาสืบสานพระราชปณิธานคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกหมู่เหล่า มุ่งสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้ประชาชน โดยทรงสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจตามรอยพระยุคลบาท
ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ มีจุดมุ่งหมายสําคัญในการปลูกจิตสํานึกให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริ และหลักการทรงงานของพระองค์ น้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน โดยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน
 
25 พฤศจิกายน 2559 , 19:19 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย