ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถทุกวันเสาร์แรกของเดือนเริ่ม 3 ธันวาคม 2559

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถทุกวันเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. เริ่ม 3 ธันวาคม 2559
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถทุกวันเสาร์แรกของเดือน ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. เริ่มวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ภายใต้โครงการ สำนักงานขนส่งรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยการเปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถในวันหยุดราชการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถทั่วไทยได้ในวันเสาร์แรกของเดือน ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปี เป็น 5 ปี การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราว เป็นใบอนุญาตขับรถ 5 ปี การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุดหรือสูญหาย การขอแก้ไขรายการใบขออนุญาตขับรถ การขอเทียบใบอนุญาตขับรถของชาวต่างชาติ และการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปี เป็น 5 ปี สามารถยื่นขอก่อนสิ้นอายุได้ไม่เกิน 90 วัน โดยต้องทำการอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีรอบการอบรมเวลา 09.00 – 10.00 น. และรอบ 10.00 – 11.00 น. และการขอเปลี่ยนใบขออนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุได้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการเปิดให้บริการทุกวันเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ถึง 2 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ หมายเลขโทรศัพท์ 0 -5327 – 0410, 0 - 5327 – 8265, และ 08 – 1721 – 7999
 
28 พฤศจิกายน 2559 , 17:58 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย