รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบนโยบายแก่กำลังพลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้แก่กำลังพลของกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นการทำงานอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่
พลตรีผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานของกองบัญชาการเฉพาะกิจฯ เป็นไปตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ต้องการลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและพืชเสพติดชนิดอื่นในพื้นที่ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากการพึ่งพาฝิ่น
รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในเรื่องคนอยู่กับป่า มาใช้ในพื้นที่ บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ระเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เป็นบ้านตัวอย่างของการปลูกฝิ่นในอดีต และทางกองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าไปปราบปรามจนเกิดเป็นพื้นที่รกร้าง เมื่อปี 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานแนวพระราชดำริเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยนำพันธุ์พืชมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จาการประกอบอาชีพ ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนเดินตามแนวทางพระราชทาน ทำให้วันนี้ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือน 20,000 บาทต่อครัวเรือน โดยไม่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีเพียงต้นไม้และต้นกาแฟปลูกแทรกอยู่ในผืนป่า ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำที่สะอาด สามารถลดปัญหาหมอกควันได้อย่างยั้งยืน เพราะไม่มีการเผาป่า ถือว่าเป็นต้นแบบของชุมชนที่สามารถแพร่ขยายความเข้มแข็งและความสำเร็จของชุมชนในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเสพติด ขอให้กำลังพลทุกนายน้อมนำแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและขอให้ทำงานด้วยความตั้งใจ จริงจัง และมีประสิทธิภาพ
สำหรับการปฏิบัติงาน ได้มีการบินสำรวจแล้วพบปริมาณฝิ่น ๒ งาน ในพื้นที่ คาดว่า ปีนี้ฝิ่นจะได้รับผลกระทบจากฝนที่มีระยะเวลายาวนานกว่าทุกปี ทำให้เกิดความเสียหาย และมีการปลูกใหม่รอบ 2 ส่งผลให้ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2560 อาจมีการตัดทำลายเพิ่มเติม
 
29 พฤศจิกายน 2559 , 18:21 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย