จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพด้านการข่าว ให้กลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 5 อำเภอ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลังมวลชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 5 อำเภอ เสริมสร้างประสบการณ์ในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 5 อำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาในพื้นที่ นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อในหมู่บ้าน โดยมีสารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเวียงแหง และอำเภอเชียงดาว เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2560 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านการป้องกัน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ด้านการบำบัดและติดตามช่วยเหลือ เน้นคุณภาพและมาตรฐานในการรักษา การปรับทัศนคติและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ รวมไปถึงการเพิ่มหลักสูตรการฝึกทักษะอาชีพ ด้านการปราบปราม ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น บูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดทุกราย ขจัดผู้มีอิทธิพล ตัดวงจรการค้ายาเสพติด และพัฒนาระบบการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นผลอย่างชัดเจน โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 
29 พฤศจิกายน 2559 , 18:22 น. , อ่าน 1273  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย