กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศเจตนารมณ์ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทและกลไกการดำเนินงานเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครั้งที่ 2 การจัดการร่วม ไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยจะอยู่อย่างไร ในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยืนยันถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายในประเด็นการจัดการร่วม คน ดิน น้ำ ป่า ในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กว่า 1,400 คน เข้าร่วมงาน
ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้มีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อม การสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม จากการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดการร่วม คน ดิน น้ำ ป่า หมอกควัน และขยะ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การรายงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงาน เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และตอบสนองต่อการต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาระดับประเทศต่อไป
 
29 พฤศจิกายน 2559 , 18:23 น. , อ่าน 1273  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด