จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการป้องกันปัญหาสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2560

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการป้องกันปัญหาสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2560
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยให้ทุกอำเภอเร่งส่งแผนปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของอำเภอมาให้จังหวัด รวมถึงแผนลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า เพื่อจะได้นำมาบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับอำเภอและจังหวัด ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแผนปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทางด้านนายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการแก้ไขหมอกควันและไปป่า ปี 2560 ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม เพื่อกำหนดมาตรการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการเตรียมความพร้อม ให้แก่อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน ในการควบคุมพื้นที่โล่งแจ้งที่เสี่ยงต่อการเผา โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนเหนือ โซนกลาง และโซนใต้ โดยจะเริ่มจัดประชุมครั้งแรกในอำเภอโซนใต้ ที่อำเภอฮอด ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และที่อำเภอจอมทอง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 
30 พฤศจิกายน 2559 , 12:46 น. , อ่าน 1276  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย