บุคคลบนพื้นที่สูงสามารถทำงานได้ทุกประเภทแล้ว

  
    สำนักงานจัดหางานเชียงใหม่ ชี้แจง บุคคลบนพื้นที่สูงสามารถทำงานได้ทุกประเภทแล้ว ซึ่งจะช่วยลดการขาดแคลนแรงงานของไทยได้เป็นอย่างดี โดยสามารถยื่นคำขออนุญาตทำงานได้ ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ บุคคลบนพื้นที่สูง สามารถทำงานได้ทุกประเภท ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย และคนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์สัญชาติไทย หรือบุคคลบนพื้นที่สูง สามารถทำงานได้ทุกประเภท ซึ่งแต่เดิมจำกัดเพียง 27 อาชีพเท่านั้น เพราะปัจจุบันบุคคลบนพื้นที่สูงหรือบุคคลไร้สัญชาติในประเทศไทย สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องตำแหน่งงานที่สามารถทำได้ ตามกฎหมายเดิม ซึ่งหลังจากประกาศฉบับนี้บังคับใช้ จะช่วยให้บุคคลบนพื้นที่สูงได้ทำงานตามความรู้ความสามารถ และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไทยได้เป็นอย่างดี แต่ในการทำงานนั้น ยังคงต้องมีการยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงาน และต้องทำงานกับนายจ้าง หรือสถานประกอบการ จะประกอบกิจการส่วนตัวไม่ได้ ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวไม่รวมถึงคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และสัญชาติอื่น ซึ่งมีประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว กำหนดประเภทงานให้ทำได้ไว้เป็นการเฉพาะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร.0-5311-2911-4 ทุกวันเวลาราชการ
 
30 พฤศจิกายน 2559 , 12:51 น. , อ่าน 1278  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด