กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนบ้านออนใต้ เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

  
    กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนชุมชนออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว เน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว เป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการเพื่อสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยเบื้องต้นจะนำร่องก่อน 9 จังหวัด เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่เน้นการพัฒนาต่อยอดจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง และชุมชนออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด เป็นหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนา ให้สามารถสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ บนพื้นฐานของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ถือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดและรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะนำแนวความคิดในการพัฒนามาจากคนในชุมชน และมีผู้เชี่ยวชาญคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เท่านั้น ทั้งนี้ คาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้พี่น้องชาวออนใต้มีความเป็นอยู่ และมีรายได้ที่ดีขึ้น ทำงานอยู่กับบ้านโดยที่ไม่ต้องออกไปทำงานที่อื่น อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถมาเยือนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวของชาวออนใต้ได้
สำหรับออนใต้ ปัจจุบันคือ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองเก่าแก่แต่โบราณ มีวัดเก่าแก่ และโบราณวัตถุ ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ และมีการขุดค้นพบเตาเผาโบราณเป็นจำนวนมาก แม้ปัจจุบัน ตำบลออนใต้ จะมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย แต่ยังคงรักษาชีวิตเรียบง่ายแบบพื้นบ้าน ผสมผสานไว้ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หาชมได้อยากอีกด้วย
 
3 ธันวาคม 2559 , 12:57 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด