ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือจัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน

  
    ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เร่งอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด อำเภอชายแดน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
พลโทธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดอยู่นอกประเทศและมีกลุ่มผู้ค้า ผู้รับจ้าง อยู่ในประเทศ รวมถึง สังคมที่ไม่เข้มแข็งทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่งผลให้เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง
ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จึงเป็นศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สมัครใจ เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นศูนย์ขวัญแผ่นดินศูนย์ที่ 2 ที่ได้เปิดให้ความช่วยเหลือ โดยเน้นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ที่อยู่อำเภอชายแดนเป็นหลัก โดยจะทำการอบรมเดือนละ 1 รุ่น รุ่นละ 100 คน จำนวน 10 รุ่น เน้นการบำบัด ฟื้นฟู ฝึกอบรมตามกระบวนการ และการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ อาทิ อาชีพเกษตรกร ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างตัดผม ช่างซ่อมต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมและบำบัดฟื้นฟูแล้ว ไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก รวมถึงมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ตลอดจนมีความพร้อมที่จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสังคมต่อไป
 
3 ธันวาคม 2559 , 15:25 น. , อ่าน 1269  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด