จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา

  
    จังหวัดเชียงใหม่รวมพลังประชารัฐ จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา เพิ่มศักยภาพในการไหลของน้ำ พร้อมเดินตามศาสตร์ของพระราชา
ที่ลำน้ำกวง บ้านคอกหมูป่า หมู่ที่ 7 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นการรวมพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการบูรณาการร่วมกันกำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งยังเป็นการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
ทั้งนี้ จากการสำรวจปริมาณผักตบชวาของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณผักตบชวาและวัชพืช ที่ต้องกำจัด 1,297,366 ตารางเมตร คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 64,868 ตัน โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการกำจัดผักตบชวาทั้งหมด 51 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วในหลายจุด
สำหรับวันสิ่งแวดล้อมไทย เกิดขึ้นจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ด้วยทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตรัสเตือนให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อประเทศไทย แต่เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย ดังนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงน้อมรับกระแสพระราชดำรัสมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมุ่งหวังให้วันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการปกป้องและรักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
 
4 ธันวาคม 2559 , 14:41 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด