สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี กับทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2559 ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี กับทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2559 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถูกต้อง ตรงกัน พร้อมทั้งเป็นการรวบรวมความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนากว่า 600 คน จาก 49 จังหวัดทั่วประเทศ
การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2559 โดยจะมีการบรรยายพิเศษจากสถาบันพระปกเกล้า กรรมการ่างรัฐธรรมนูญ ผู้แทนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้แทนคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทั้งนี้ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในหมวด 14 มีเนื้อหาสาระที่กำหนดให้มีการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประเด็น โดยร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสำคัญต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้องค์กรภาครัฐทุกระดับ มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศไปในทิศทางเดียวกัน
 
10 ธันวาคม 2559 , 17:42 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย