จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เผย แรงงานประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา สามารถทำงานตำแหน่งล่ามภาษาของตนเองได้

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ระบุแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน สัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา สามารถทำงานในตำแหน่งล่ามด้านภาษากัมพูชา ลาว หรือเมียนมาร์ เพิ่มอีกตำแหน่งนอกเหนือจากงานกรรมกร และรับใช้ในบ้าน นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ แรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง สัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา สามารถทำงานตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว หรือเมียนมาร์ เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนอกเหนือจากตำแหน่งกรรมกรและตำแหน่งรับใช้ในบ้าน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ทำได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ดังกล่าวเข้าทำงานจะต้องดำเนินการประกาศรับสมัคร และว่าจ้างคนไทยเข้าทำงานก่อน โดยประกาศรับสมัครอย่างน้อย 15 วัน ในกรณีที่ไม่มีการว่าจ้างภายหลังจากที่ได้ประกาศรับสมัครคนไทย จึงจะสามารถจ้างแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาได้ 1 คน ต่อการจ้างแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน 100 คน ยกเว้นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจหรือเป็น ประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม ให้จ้างได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ผู้ว่าจ้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร.0-5311-2911-4 ทุกวันในเวลาราชการ
 
12 ธันวาคม 2559 , 12:22 น. , อ่าน 1278  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด