เชียงใหม่ เดินหน้าเตรียมการป้องกันปัญหาสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ระดมทุกภาคส่วนเตรียมการป้องกันปัญหาสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่วนสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรายงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงการบูรณาการร่วมกันดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโครงการลดการเผาในที่โล่ง ด้วยการส่งเสริมการทำถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงจากเปลือกข้าวโพด และซังข้าวโพดจากอำเภอแม่แจ่ม รวมถึงมีการอบรมให้ความรู้ในพื้นที่เป้าหมาย และได้มีการปรับเตาเผาตอซังข้าวโพดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เร่งออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 108 หมู่บ้าน จำนวน 119 ครั้ง ทั้งได้มีการจัดอบรมเสวนา จำนวน 22 เครือข่าย พร้อมทั้งให้สถานีควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน สำรวจพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซากดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงการชิงเผา ร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่ป่า ซึ่งส่งแผนการจัดการเชื้อเพลิงมาทั้งหมด 126,668 ไร่ จำนวน 51 หมู่บ้าน และมีการสนับสนุนงบประมาณเครือข่าย จำนวน 69 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 50,000 บาท ในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบลดการเผา และควบคุมไฟป่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีแนวเขตติดกับป่าอนุรักษ์ นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ในอำเภอโซนใต้ 7 แห่งไปแล้วเมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่วนอำเภอโซนเหนือ 7 แห่ง จัดอบรมในวันที่ 13 ธันวาคม และวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ส่วนอำเภอโซนกลางอีก 11 แห่ง จะจัดอบรมในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เป็นการจัดอบรมให้แก่หน่วยงานปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันระดมความคิด จัดทำแผนบูรณาการ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของแต่ละอำเภอ การใช้โปรแกรมแจ้งเตือน ติดตาม และรายงานผลสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
 
13 ธันวาคม 2559 , 17:16 น. , อ่าน 1259  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด