จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือน แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ห้ามไปทำงานกับผู้อื่นที่ไม่ใช่นายจ้างของตนเอง ฝ่าฝืนมีโทษหนักทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำเตือน แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ห้ามไปทำงานกับบุคคลอื่น หรือสถานประกอบการอื่นที่ไม่ใช่นายจ้างของตนเอง หากตรวจพบจะถูกจับกุมดำเนินคดีทั้งแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน นายจ้าง และผู้รับเข้าทำงาน นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนมูลนิธิ องค์กร สถานประกอบการต่างๆ ที่จ้างแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ทำงานในตำแหน่งอาสาสมัคร ห้ามไม่ให้ลูกจ้างของตนเองไปทำงานกับนายจ้าง สถานประกอบการอื่น หรือทำงานผิดไปจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ซึ่งการกระทำลักษณะเช่นนี้ จะมีความผิดทั้งแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน นายจ้าง และผู้ที่รับลูกจ้างของผู้อื่นเข้าทำงานก็จะมีความผิดเช่นเดียวกัน โดยแรงงานประเทศเพื่อนบ้านทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งจะควบคุม กำกับ ดูแล ให้การทำงานอยู่ในกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทั้งนายจ้างและคนต่างด้าว คนต่างด้าว ที่ทำงานผิดประเภท ลักษณะงานหรือสถานที่ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท คนต่างด้าวทำงาน โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 -100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับตน หรือให้คนต่างด้าวที่ทำงานกับตน ทำงานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท นายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาย่อย) ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2911-4 ในวันและเวลาราชการ
 
13 ธันวาคม 2559 , 18:35 น. , อ่าน 1263  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย