สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำนายจ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

  
    สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำนายจ้างควรกำชับให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด หากพบว่าชำรุดต้องเร่งซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างในการดูแลบริภัณฑ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย รวมทั้ง ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอให้นายจ้างผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบแล้วพบว่าชำรุด หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ขอให้ซ่อมแซม หรือดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยทันที สำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 มีโทษทางอาญา คือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
13 ธันวาคม 2559 , 18:35 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด