ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดงาน ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์

  
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดงาน “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” ได้รับความสนใจจากประชาชน นักเรียน นักศึกษา จากทั่วสารทิศ น้อมนำแนวทางพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” ระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2559 เพื่อเผยแพร่แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้พระราชทานให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน และเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา จากทั่วสารทิศ เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านมา 4 วัน มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 หมื่นคน
ทางด้านเด็กชายประพนธ์ บัวเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย กล่าวว่า ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้รู้จักพันธุ์พืช สัตว์ แมลง ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 คิดค้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของพระองค์ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้อยู่ไกลตัว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” การประกวดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติหัวข้อ “แผ่นดินของเรา” การประกวดภาพถ่าย “มุมสวยห้วยฮ่องไคร้” การประกวดวาดภาพ การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตการฝึกอาชีพ แจกพันธุ์ไม้ การจำหน่ายผลิตผลและสินค้าวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย
 
14 ธันวาคม 2559 , 16:51 น. , อ่าน 1302  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย