ประเทศจีนคัดค้านการกระทำที่จงใจบิดเบือนจากข้อเท็จจริงจากกฎระเบียบขององค์การการค้า..//

  
    จีนเรียกร้องสมาชิกองค์การการค้าโลกปฏิบัติตามสนธิสัญญาและปฏิบัติตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างประเทศทุกประการอย่างเคร่งครัด..// ฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงคำกล่าวของนายกาว หู่เฉิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน ที่กล่าวว่า จีนได้เข้ามาเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2001 ประเทศจีนเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่งเสริมการเปิดการค้าเสรีและอำนวยความสะดวกให้กับการค้าการลงทุนทั่วโลก โดยเข้าร่วมระบบเศรษฐกิจในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์และเป็นผู้เข้าร่วมในระบบการค้าพหุภาคี ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการปกครองระบบอย่างแข็งขัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน จีนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและภาระผูกพันขององค์การการค้าโลกทุกประการ องค์การการค้าโลกเป็นระบบการค้าพหุภาคีที่สร้างบนพื้นฐานกฎระเบียบและมีระบบป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเทศในพหุภาคีได้ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ในข้อ 15 ของสนธิสัญญาว่าด้วยจีนเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การ การค้าโลกนั้น ส่วนหนึ่งของ "สนธิสัญญาว่าด้วยองค์การค้าโลก" เมื่อมีการตอบโต้การทุ่มตลาดกับประเทศจีน โดยมีวิธีการใช้ราคาของประเทศทดแทน ซึ่งไม่ใช่ราคาที่ปฏิบัติจริงของอุตสาหกรรมจีนเพื่อคำนวณอัตราการทุ่มตลาดขั้นต้นนั้น หลังจากที่จีนเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกอย่างเป็นทางการครบรอบ 15 ปี และวิธีนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2016 เป็นต้นไป ปัจจุบัน สมาชิกองค์การการค้าโลกส่วนใหญ่ได้สิ้นสุดการใช้วิธีที่ว่าประเทศทดแทนเพื่อการตอบโต้การทุ่มตลาดกับจีนก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งล้วนได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ 15 ของสนธิสัญญาก่อนหน้านี้หรือปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดไว้ แต่ยังมีสมาชิกบางส่วนที่ยังปฏิเสธปฏิบัติภาระผูกพันตามข้อที่ 15 ของสัญญา ดังนั้น จีนจึงขอเรียกร้องสมาชิกองค์การการค้าโลก ให้ปฏิบัติตามสนธิสัญญาและปฏิบัติตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างประเทศทุกประการอย่างเคร่งครัด
 
16 ธันวาคม 2559 , 10:35 น. , อ่าน 1283  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด