สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการ คิดดี ทำดี ป้องกันเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

  
    สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต : คิดดี ทำดี ป้องกันเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 9 จังหวัด กว่า 120 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทำที่ก่อให้เกิดกรณีเงินขาดบัญชีและการทุจริต และสร้างความตระหนักระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตลดลง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน และรัฐบาลยังมีโยบายที่จะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี โครงการนี้ ถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน หาแนวทางป้องกันและป้องปรามต่าง ๆ การจัดโครงการในครั้งนี้ จะมีการบรรยายเรื่อง เงินขาดบัญชีและการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ การบรรยาย ประสบการณ์การตรวจพบและการชี้มูลความผิดทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง และการบรรยาย เรื่อง รู้ระเบียบ รู้วิธีใช้ ห่างไกลความผิด ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติและระเบียบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการกระทำผิดด้านการเงิน
 
16 ธันวาคม 2559 , 17:42 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย