ขนส่งเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวและการเดินทางช่วงปีใหม่

  
    ขนส่งเชียงใหม่ คาดจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นในช่วงไฮซีซั่นและเทศกาลปีใหม่ พร้อมกำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่และกระจายตัวไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการใช้รถ ใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และการดื่มสุรา เป็นต้น โดยในช่วงนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.ด้านความปลอดภัย ที่ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการตั้งจุดบริการร่วมระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.59-4 ม.ค.60 ,กิจกรรมตรวจรถ ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง,กิจกรรมตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ,การตรวจจับความเร็ว ,การตรวจวัดแอลกอฮอล์ เป็นต้น 2.ด้านการอำนวยความสะดวก มีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนจัดแผนรองรับการเดินทางไป-กลับ ของผู้โดยสารรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอกับการให้บริการ เป็นต้น และ3.ด้านความมั่นคง ได้มีการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมกวดขันการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ และขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเขตบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถสาธารณะและรถส่วนตัวที่ขึ้นมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงไฮซีซั่น และช่วงเทศกาล ตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและกลับมาเยือนเชียงใหม่อีกครั้ง
 
19 ธันวาคม 2559 , 08:57 น. , อ่าน 1257  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด