แม่ทัพภาคที่ 3 เผย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นห่วงการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ แม่ทัพภาคที่ 3 เผย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงปัญหาการปลูกฝิ่น ในภาคเหนือ รับสั่งให้ทางกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่โดยเฉพาะ อ.อมก๋อย และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรับสั่งขณะที่เข้าเฝ้ารับเสด็จว่า พระองค์ทรงเป็นห่วงการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ อ.อมก๋อยและ อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของฝิ่นในชุมชนที่ห่างไกลจากความเจริญ เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวยังพบการลักลอบปลูกฝิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยทรงมีโครงการส่วนพระองค์ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร รวมทั้งจัดหางบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาขยายโรงพยาบาลแม่แจ่ม เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกต่อการเข้ารับการรักษา แทนที่จะต้องเดินทางไกลไปยังโรงพยาบาลในตัวจังหวัด ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. มีการสำรวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นตั้งแต่ปลายเดือน ส.ค. - พ.ย.๕๙ ทั้งการสำรวจทางอากาศ และการสำรวจภาคพื้นดิน โดยเน้นการสำรวจพื้นที่ ที่มีการเตรียมแปลงปลูกฝิ่นหนาแน่น ซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่พบพื้นที่ปลูกฝิ่น ๑,๑๗๙ แปลง ประมาณ ๘๘๗.๕๙ ไร่ จากทั้งหมดที่มีการตรวจพบจำนวน ๑,๕๓๗ แปลง ประมาณ ๑,๑๗๙.๒๖ ไร่ พบว่าในพื้นที่ อ.อมก๋อย พบการปลูกฝิ่น ๙๘๔ แปลง ประมาณ ๗๒๗.๒๗ ไร่, อ.แม่แจ่ม พบ ๓๕ แปลง ประมาณ ๒๔.๐๔ ไร่ คาดว่าพื้นที่ปลูกปีนี้มีแนวโน้มทรงตัวจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากการจัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อควบคุม อำนวยการสั่งการตัดทำลายไร่ฝิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ย. - ๑๗ ธ.ค.๕๙ กองบัญชาการเฉพาะกิจฯ ได้ตัดทำลายไร่ฝิ่นแล้วจำนวน ๓๒๒ แปลง โดยเป็นพื้นที่ อ.อมก๋อย จำนวน ๙๓ แปลง ทั้งนี้ จะได้เร่งทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่อื่นต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการปลูกพืชเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และลดพื้นที่ปลูกฝิ่นให้ได้ในที่สุด
 
20 ธันวาคม 2559 , 09:10 น. , อ่าน 1262  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด