เชียงใหม่ เน้นย้ำสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนให้เห็นถึงผลกระทบของหมอกควันไฟป่า

  
    เชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้เครือข่าย อสม.สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและไฟป่า กับคนในชุมชน พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ที่ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ กำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า โดยในปีนี้ ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนเชียงใหม่ทุกภาคส่วน กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ รับรู้ปัญหาร่วมกัน เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแค่กับบุคคลเพียงกลุ่มเดียว แต่เกิดกับทุกคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว รวมถึงได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยให้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน แจกเอกสาร และขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านชุมชน ภายใต้โครงการ “อสม.เคาะประตู สู้ควันไฟ เพื่อลมหายใจของทุกคน” นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานแบบบูรณาการ โดยใช้กลไกประชารัฐ ทั้งในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ในการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยเน้นแก้ไขปัญหาในภาพรวมของเมืองเชียงใหม่ ไม่ยึดติดแต่เพียงงานในหน้าที่ประจำของหน่วยงานตัวเอง เท่านั้น
 
20 ธันวาคม 2559 , 18:33 น. , อ่าน 1295  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด