มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือ และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ซึ่งในปีนี้มีผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุน จำนวน 259 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,295,000 บาท สำหรับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ในฐานะศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มให้กับนักเรียนออทิสติกและพิการในจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินการ 9 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้เป็นอย่างมาก และนักเรียนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เป็นที่น่าพอใจ ด้วยพระเมตตาที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบให้แก่นักเรียนออทิสติก และนักเรียนพิการยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับทุนในปีนี้บางส่วนมีภูมิลำเนา ที่ห่างไกล เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจึงได้มอบหมายให้ผู้แทนครอบครัวเด็กพิการจำนวน 50 ครอบครัวเข้ารับทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากพระรูปของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ส่วนที่เหลือได้ดำเนินการ โอนเงินทุนการศึกษาให้ทุกครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
21 ธันวาคม 2559 , 15:37 น. , อ่าน 1281  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด