กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัว Mini MOC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

  
    กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค จัดตั้งพาณิชย์ภาค หรือ Mini MOC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น สร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Mini MOC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค” โดยกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับโครงสร้างการทำงานในส่วนภูมิภาคใหม่ ดำเนินการจัดตั้งพาณิชย์ภาค หรือ Mini MOC ยกระดับการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ และดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดได้เต็มศักยภาพ มุ่งเน้น “ประสิทธิภาพ ฉับไว ใกล้ชิดประชาชน” สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 เพื่อผลักดันเศรษฐกิจในระดับจังหวัดให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยรูปแบบการทำงานของพาณิชย์ภาค จะมีบทบาทเช่นเดียวกันกับกระทรวงพาณิชย์ในส่วนกลาง ในการให้บริการและกำกับดูแลธุรกิจ การค้า ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการด้านการจดทะเบียนต่างๆ บริการข้อมูลด้านตลาด การกำกับดูแลแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการกำกับดูแลค่าครองชีพ และดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ โดยพาณิชย์ภาคจะมีบทบาทในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากสินค้าเกษตรเฉพาะถิ่น นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะสินค้าหัตถกรรม เกษตรอินทรีย์ และ GI รวมทั้งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าเหล่านี้ ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดรองรับการปลูกพืชทางเลือกต่างๆ
ทั้งนี้ พาณิชย์ภาค ต้องเป็นกลไกเชิงรุกในการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ น้อมนำหลักทรงงานมาปรับใช้ คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อตอบสนองตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กลไกตลาดแบบประชารัฐเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับท้องถิ่น ระดับภาค และต่างประเทศ
 
22 ธันวาคม 2559 , 17:35 น. , อ่าน 1293  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย