ป.ป.ท.เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

  
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตจากทุกภาคส่วน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนากลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชนภาคส่วนต่างๆ นำมาประกอบการพิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดงาน สำหรับ โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ดังกล่าว เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และนำความคิดเห็นที่ได้รับมาพิจารณาร่วมกับความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อนำมาประกอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความสนใจบทบาท และหน้าที่ในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งได้มีการจัดโครงการดังกล่าวไปแล้วที่จ.ขอนแก่น และจ.พระนครศรีอยุธยา โดย จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะสามารถทำให้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างกฎหมาย และกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายของประชาชนอย่างแท้จริง
 
23 ธันวาคม 2559 , 15:09 น. , อ่าน 1288  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด