คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ระดมทุกภาคส่วนเสนอความคิดเห็นต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

  
    ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการณรงค์ต่อต้านการทุจริต ระบุ มีการเตรียมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในหลายกรอบ พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจบทบาทและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต นายอนุสิษฐ คุณากร ประธานอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เปิดเผยว่า ด้วยบทบัญญัติมาตรา 63 และมาตรา 278 แห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้ แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลายกรอบ กรอบที่ 1 คือ กระบวนการในการรวมตัวกัน ที่จะมองว่าควรมีการรวมตัวกันในลักษณะใด รูปแบบใด คุณสมบัติของคนที่เข้ามามีส่วนร่วม กรอบที่ 2 รูปแบบของการต่อต้านการทุจริต และชี้เบาะแส และกรอบที่ 3 การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งภาคราชการ และภาคประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยจะนำความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาร่วมกับความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการณรงค์ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจบทบาท และหน้าที่ในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกด้วย
 
23 ธันวาคม 2559 , 15:45 น. , อ่าน 1281  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด