มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ แลเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย และนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ที่ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมมือและดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2560 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “10th International Convention of Asia Scholars – ICAS10” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2560 คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการไทยและต่างประเทศนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับไทยศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยและสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักวิชาการ สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ 10th International Convention of Asia Scholars – ICAS10 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ International institute for Asia Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการจากต่างประเทศที่สนใจด้านเอเชียศึกษา
 
26 ธันวาคม 2559 , 15:48 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย