จังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจัดทำมาตรการดำเนินงานโรดแมป ลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควัน

  
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นจัดทำแผนปฏิบัติการมาตรการและการกำหนดพื้นที่ป่า มาตรการดำเนินงานโรดแมปการลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ นายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งวางแผนมาตรการแนวทางและวิธีการชิงเผา การกำหนดพื้นที่เสี่ยง เพื่อดำเนินการตามโรดแมป การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า หรือการชิงเผา ตลอดจนแนะนำการใช้โปรแกรมเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผา ได้แบ่งการจัดการออกเป็นสามส่วนคือ 1.การจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าเต็งรังที่เกิดการเผาซ้ำซาก ได้หารือถึงความเหมาะสมในการดำเนินการ และขอให้เป็นวิธีสุดท้ายที่จะเป็นการจัดการในพื้นที่ป่าเต็งรัง โดยขอให้ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า และอำเภอท้องที่ตรวจเช็คการร่วงของใบไม้ ขอบเขตที่จะมีการชิงเผาและกำหนดวันที่เหมาะสมที่จะทำการชิงเผา ก่อนที่จะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอในที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าตามแนวทางประชารัฐ ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง เพื่อกำหนดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงก่อนเข้าสู่ 60 วันห้ามเผาต่อไป 2.การจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่สวนป่าภาครัฐ ขณะนี้ได้จัดส่งแผนแจ้งไปยังอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อบูรณาการแผนจัดการร่วมกันแล้ว และ 3.การจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรที่สูง ในตำบลสบโขง และตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จะได้มีการวางแผนควบคุมอย่างใกล้ชิด ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า และอำเภอท้องที่และกำหนดวันที่เหมาะสมที่จะทำการจัดการเชื้อเพลิงต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมทั้ง ไม่ให้เกิดผลกระทบด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
 
27 ธันวาคม 2559 , 15:15 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด