จังหวัดเชียงใหม่ ซักซ้อมความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ซักซ้อมความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 211 แห่ง เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร เร่งรัดการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ในด้านความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่ กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ให้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ในการเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ทั้งนี้ ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 211 แห่ง ตรวจสอบอาคารที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรมที่จำนวนห้องพักตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป โรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป และป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป รวมถึงอาคารอื่น ๆ ที่มีสภาพการใช้ที่เป็นอันตรายหรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หอพัก อาคารสถานบริการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่จึงเรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 211 แห่ง ซักซ้อมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในการนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 211 แห่ง รายงานผลการตรวจสอบให้จังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 โดยให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำเป็นฐานข้อมูลของจังหวัด ขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 10 แห่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ทุกแห่งเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
 
28 ธันวาคม 2559 , 09:58 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย