โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงานวันครบรอบ 111 ปี

  
    โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงานวันครบรอบ 111 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียน พร้อมเปิดอาคารใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครบรอบ 111 ปี ภายในงานได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 112 รูป พิธีถวายสักการะบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พิธีมอบตึกยุพราชกรมศิลปากร การแสดงฟ้อนเล็บของนักเรียน จำนวน 112 คน รวมถึงพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ "ยุพราชรังสรรค์" สำหรับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพายัพ และเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานนามโรงเรียน คราวเสด็จประพาสมณฑลพายัพ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2448 ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 3,505 คน ข้าราชการครูจำนวน 167 คน จัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรู้ และมีทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถศึกษาต่อและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข
 
29 ธันวาคม 2559 , 19:40 น. , อ่าน 1277  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด