จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสำนึก จริยธรรมคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ
ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ เพื่อปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีข้าราชการส่วนภูมิภาค ข้าราชการท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการกว่า 250 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นวาระสำคัญของจังหวัด ที่ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานให้โปรงใส และมุ่งเน้นการป้องกันโดยส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีทัศนคติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ขอให้นำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาภายในองค์กรให้ปลอดจากการทุจริต
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักและร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และมีความตื่นตัวต่อปัญหาการทุจริตในชุมชนและในสังคม สร้างสังคมเชียงใหม่ที่ปลอดการทุจริต มุ่งสู่เป้าหมายที่บอกว่า “คนเชียงใหม่ ไม่โกง”
 
4 มกราคม 2560 , 14:10 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย