รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการเร่งด่วนให้ตั้งคณะทำงานถอดบทเรียน อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการเร่งด่วนให้ตั้งคณะทำงานถอดบทเรียน อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ให้เวลาวิเคราะห์ และถอดบทเรียน 1 เดือน นำเสนอผลการวิเคราะห์ และถอดบทเรียน นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เร่งตั้งคณะทำงานขึ้นอีกหนึ่งคณะ โดยมอบหมายให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงานชุดดังกล่าว และตั้งคณะทำงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ถอดบทเรียน อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 และเทศกาลปีใหม่ 2561
สำหรับ สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนอุบัติเหตุสะสม 152 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 164 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 11 ราย รถจักรยานยนต์ เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
จากบทเรียนที่ผ่านมา โดยภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดติดอันดับ 1ใน 5 ของประเทศ ทั้งนี้ เกิดจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการในแต่ละช่วงเทศกาล ก็จะมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ก็จะต่างบริบทกันออกไป ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล มีหลากหลายปัจจัย อาทิเช่น การเฉลิมฉลองที่จัดขึ้น การขับขี่ยานพาหนะด้วยความประมาท ผู้ขับขี่ไม่ชำนาญเส้นทาง เป็นต้น
 
5 มกราคม 2560 , 16:15 น. , อ่าน 1274  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย