เชียงใหม่ กำหนดแผนเตรียมการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า เน้นอำเภอที่เกิดปัญหาซ้ำซาก

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า เน้นการรณรงค์การทำเกษตรแบบไม่เผา เร่งให้ความรู้กับประชาชนเชิงรุก โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดปัญหาเป็นประจำทุกปี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ประชุมได้มีการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างศูนย์สั่งการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เกี่ยวกับจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงของแต่ละอำเภอ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการป้องกัน และการเตรียมการ ทั้งนี้ได้ให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการ โดยมีนายอำเภอเป็น Single Command มีอำนาจวางแผนบริหารจัดการได้ โดยใช้พื้นที่ตามเขตการปกครอง และนำปัญหาของปีที่ผ่านมา มาทบทวน และดำเนินการพัฒนา แก้ไข โดยในปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง หรือการชิงเผา เฉพาะในช่วงก่อนการห้ามเผาเท่านั้น แต่ในปีนี้ได้มีการกำหนดมาตรการทั้งก่อนและหลังช่วงห้ามเผา ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดปัญหาเป็นประจำทุกปี รวมถึงอำเภออมก๋อย ที่เป็นพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่ามากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้เร่งให้ความรู้กับประชาชนในการรณรงค์การทำเกษตรแบบไม่เผา โดยให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือจากการเกษตรมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักอัดแท่ง และการใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การไถกลบตอซัง โดยให้หมอดินอาสาประจำตำบลและประจำหมู่บ้าน เป็นแกนนำในการให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน ขณะเดียวกัน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ได้ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจกับเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ให้น้อยลง และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนน้อยที่สุด
 
6 มกราคม 2560 , 11:42 น. , อ่าน 1293  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด