สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจตลาดสด สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เฝ้าระวังการปนเปื้อนด้านสารเคมี

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจตลาดสด สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เฝ้าระวังการปนเปื้อนด้านสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์หลักการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ปลอดภัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันออกตรวจตลาดสด สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อนำไปตรวจหาการปนเปื้อนด้านสารเคมี ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา สารฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลง และน้ำมันทอดซ้ำ เป็นการเฝ้าระวังการปนเปื้อนด้านสารเคมี และประชาสัมพันธ์ หลักการเลือกซื้อ เลือกบริโภค อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ที่ตลาดศิริวัฒนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่1 ศูนย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยตรวจสอบ
จากผลการสุ่มตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหาร ในปี 2559 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการสุ่มตรวจทั้งสิ้น 3,488 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 237 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.7 โดยกลุ่มอาหารที่พบปัญหาการปนเปื้อนส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ใช้น้ำมันในการทอด อาหารใส่สี และการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหารบางประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีคำแนะนำในการเลือกซื้ออาหารสด เพื่อนำไปปรุงรับประทานที่บ้าน ให้เลือกซื้อวัตถุดิบที่ใหม่ สด สะอาด จากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือถ้าเป็นอาหารปรุงสุกพร้อมบริโภค ก็ให้สังเกตความสะอาดของผู้ปรุงอาหาร ผู้จำหน่าย หรือป้ายรับรองด้านคุณภาพจากหน่วยงานราชการ หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ควรตรวจสอบเลขรับรองด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตจากกระทรวงสาธารณสุข (เลข อย.) เป็นสำคัญ เพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว สำหรับการลดปริมาณยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ ควรใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) แช่ และล้างตามด้วยน้ำสะอาดอีก 2-3 ครั้ง ก็จะสามารถลดปริมาณสารอันตรายได้ถึงร้อยละ 90
 
6 มกราคม 2560 , 18:35 น. , อ่าน 1301  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย