มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งเน้นเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมอาหารและสุขภาพ ผู้สูงอายุ และล้านนาสร้างสรรค์

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 พุ่งเป้าหมายในปี 2564 จะเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ ผู้สูง และล้านนาสร้างสรรค์ ผลิตผลงานวิจัยที่นำไปใช้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการเป็นผู้นำใน 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมอาหารและสุขภาพและผู้สูงอายุ และล้านนาสร้างสรรค์
การเป็นผู้นำด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมุ่งเป้าที่จะเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนและสังคม ในการเป็นองค์กรที่ลดร่องรอยคาร์บอนลงร้อยละ 10 และเป็น Zero waste campus ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยมีโครงการนำวัสดุเหลือใช้แปลงเป็นพลังงานสะอาด เพื่อใช้สำหรับระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย และโครงการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ เพิ่มขึ้น ด้านอาหารและสุขภาพ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยใช้ความเข้มแข็งของสาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอาจนำไปสู่การผลิตยาในอนาคต ส่งเสริมพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ แบบองค์รวม โดยใช้ศาสตร์จากสาขาต่างๆ มาบูรณาการร่วมกัน ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพจากการแพทย์ที่หลากหลายบนแนวคิดการแพทย์ผสมผสาน ด้านล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ 8 ด้านล้านนา คือ ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา ปรัชญา ศาสนาและความเชื่อ ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม สถาปัตยกรรม การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม แพทย์ล้านนา และ มานุษยวิทยา เพื่อตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจจากวัฒนธรรมของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อให้มีการนำองค์ความรู้ด้านล้านนามาสนับสนุนการท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศที่สามารถแข่งขันได้ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2579 นั่นคือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
8 มกราคม 2560 , 11:58 น. , อ่าน 1309  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย