รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ช้า พร้อมฝากข้อคิดให้เด็กไทยอ่านหนังสือให้มากขึ้น เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆของการเรียนรู้
ที่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น จากคณะครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสำหรับเด็กชาวไทยภูเขา ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาที่ต้องแก้ไขในหลายด้าน อาทิ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในโรงเรียนทำให้เด็กเรียนรู้ได้ช้า การใช้ภาษาประจำชาติพันธุ์มากกว่าการใช้ภาษาไทย ส่งผลให้พัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้ของเด็กเป็นไปได้ช้าและได้ฝากข้อคิดถึงเยาวชนว่าเด็กๆต้องมีความใฝ่เรียนรู้ และอ่านหนังสือให้มาก เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป
สำหรับโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2513 ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนประองค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารเรียน ให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายดารารัศมี และได้พระราชทานนามว่า “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ” เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2513 วันที่ 16 พฤษภาคม 2548 เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 194 คน จิรภิญญา ทิพย์ทา นศ.ฝึกงาน ข่าว/ธิติมา พันรอด เรียบเรียง
 
9 มกราคม 2560 , 18:14 น. , อ่าน 1266  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด