ประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ยังไม่ได้รับเงินสมทบคืน ให้ติดต่อขอรับเงินคืน

  
    ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3,4,5 ที่ยังไม่ได้รับเงินสมทบคืนติดต่อขอรับเงินคืนได้ หลังพบจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงินคืน กว่า สี่พันราย นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558 และให้สำนักงานประกันสังคมยกเลิกการดำเนินการประกันสังคมมาตรา 40 กรณีบำนาญชราภาพ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคืนเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ไม่ประสงค์โอนไปเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติแล้ว แต่จากข้อมูลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 พบว่ายังมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3,4,5 บางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดต่อขอรับเงินคืน อีกจำนวน 4,156 ราย จึงขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่ 3,4,5 และยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงินคืน สามารถติดต่อเพื่อยื่นแบบคำขอรับเงินคืนได้ ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2629-30 ต่อ 26 และ 27
 
10 มกราคม 2560 , 09:29 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด