โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 เปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าร่วมโครงการละเลิกยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมาจากการค้นหาคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่ริม ฝาง แม่อาย สันป่าตอง สันทราย สารภี เวียงแหง และอำเภอแม่วาง เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลดละเลิกพฤติการณ์และเป็นคนดีของสังคม ด้วยวิธีฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับการพัฒนาอาชีพตามความชอบอย่างเหมาะสม สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 800 คนแบ่งออกเป็น 8 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1
 
11 มกราคม 2560 , 17:33 น. , อ่าน 238  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด