รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่พร้อมให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงาน 3 จังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์ฯดังกล่าวเป็นศูนย์ที่นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานมาบำบัดฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงให้ความรู้ด้านอาชีพเพื่อที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสามารถกลับไปประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม นายจ้างใหม่หรือประกอบอาชีพอิสระมีรายได้เลี้ยงตนเองไม่เป็นภาระต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการเมื่อ 28 กรกฎาคม 2554 เพื่อให้การช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ดูแลครอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือรวมถึงผู้ที่อาศัยบนพื้นที่สูง ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดภายในศูนย์ทั้งสิ้นจำนวน 79 คน จิรภิญญา น.ศ.ฝึกงาน ข่าว/ธิติมา ตรวจทาน
 
12 มกราคม 2560 , 18:24 น. , อ่าน 232  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด